Kurumsal İnsan Kaynakları Basında Groseri Etkinlikler

KVKK - Çalışan Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

"ÇALIŞAN" AYDINLATMA METNİ

GROSERİ veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nın Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

İlgili Kişi

Kişisel verileri GROSERİ tarafından işlenen siz, akdedilen iş sözleşmesi sebebiyle Çalışan olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan GROSERİ veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden kağıt ortamında;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Ana Adı, Cinsiyet, Uyruk, Fotoğraf, Medeni Hal, Kayıtlı Olunan İl, Kayıtlı Olunan İlçe, Veren Makam, Kayıtlı Olunan Mahalle Köy, Kayıtlı Olunan Cilt No, Kayıtlı Olunan Aile Sıra No, Geçerlilik Tarihi, Seri - No, Kayıtlı Olunan Sıra No, Cüzdanın Kayıt Nosu, Evlenme Tarihi, Yaş, Belge Düzenlenen Kişiyle Yakınlığı, Ölüm Tarihi, Boşanma Tarihi, Nüfus Kaydı Açıklamaları, Tebliğ Tarihi, Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Kurumdaki Unvanı, İşe Başlama Tarihi, İşe Giriş Tarihi, Kurum Sicil No, İşten Çıkış Tarihi, Unvan, Ekipman Adeti, Ekipman Tipi, Sözleşme Tarihi, Alınacak Aksiyon, Deneme Süresi, İşbaşı Tarihi, Kaza Nedenleri, Sözleşme Süresi, Tamamlanma Tarihi, Ücret, İhbar Tutarı, Kıdem Tazminat Tutarı, Kıdem Tazminatı Tavanı, Kıdeme Esas Gün Sayısı, Maaş Türü, Yan Ödemeler Toplamı, Adres, Adres İl, Adres Tipi, Adres Türü, Adres No, Evrak Tarihi, Evrak No, Belge Numarası, Belgenin Düzenlenme Tarihi, Evrak Tutarı, Açıklama Notu, İmza Tarihi, Evrak Türü, Beyan Tarihi, Bildirim Tarihi, Evrak Geçerlilik Süresi, Vergi Kimlik No, Vergi Dairesi, IBAN, Banka Hesap No, Banka Adı, Banka Şubesi Adı, Kaza Saati, Kaza Tarihi, Sicil No, Kazanın Oluş Şekli, Kaza Fotoğrafı, Olay Türü, Adres, Telefon Numarası (Mobil), Kişisel E-Posta Adresi, Belge Numarası, Belgenin Düzenlenme Tarihi, Geçerlilik Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, İşten Ayrılma Tarihi, Eğitim Süresi, Katılınan Eğitim / Seminer Süresi, İşkolu, Diploma No, Pozisyondaki Tecrübesi, Eğitim Sertifikasının Alındığı Kurum, Kurumda Çalışmaya Başladığı Tarih, Eğitim Konusu, Eğitimin Şekli, İSG Eğitim Tarihi, İşkur Birimi, İşkur Kayıt Tarihi, Kişisel Durum, Mesleki Eğitim, Seviye, Sınav Sonucu, İş Tanımı, Araç Plaka No, Aracın Cinsi, Aracın Teslim Edilme Zamanı, Öğrenim Düzeyi, Sınıf, Öğrenim Görülen Bölüm, Okul Adı, Öğrenim Görülen Kurumun Adı, Öğrenim Tipi, Öğrenimin Bitiş Tarihi, Öğrenim Görülen Fakülte, İşe Giriş Tarihi, Mesleği, Görevi, Çocuk Sayısı, Sertifika Tarihi, Diploma Tarih ve No, İhbar Süresi, Personelin Vesikalık Resmi, İzin Kategorisi, Kalan İzin Günü, Yaptığı İş (Ayrıntılı), Planlanan İzin Süresi, Planlanan İzin Başlangıç Tarihi, Planlanan İzin Bitiş Tarihi, Sertifika No, Dosya Esas No, Adli Sicil Kaydındaki Suç Tarihi, Adli Sicil Kaydındaki Uygulanan Ceza Maddeleri, Adli Sicil Kaydının Varlığı, Adli Sicil Kayıt Numarası, Adli Sicile Kayıt Yılı, Dava Dosyası Karar No, Hükmün Kesinleşme Tarihi, Hüküm Tarihi, Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme, Verilen Hapis Cezası Süresi, Verilen Para Cezası Tutarı, Belge Numarası, Veriliş Tarihi, Sürücü Belgesi Sınıf Bilgileri, Seri - No, Sürücü Belgesi Var, Sürücü Belgesi Sınıfı Geçerlilik Tarihi, Sürücü Belgesi Sınıfı Veriliş Tarihi, Taşıt Türüne Özel Kısıtlar, Aktif Ceza Puanı, Yeni Tip Belge Mi?, Kan Grubu, Muayene Sonucu ve Kanaat, Sağlık Raporu Tarihi, Sağlık Raporu Başlangıç Tarihi, Uygulanan Tedavi, Konjenital / Kronik Hastalık, Alkol Alma, Bağışıklama, Fiziki Muayene Sonucu, Geçirilen İş Kazaları, Maluliyet ve Oranı, Meslek Hastalığı Şüphesi İle Tetkik veya Muayene, Mevcut Tedavi, Olunan Ameliyatlar, Sağlık Testi/Tetkikinin Adı, Sağlık Testi/Tetkikinin Yapıldığı Tarih, Sigara İçme, Soy Sağlık Geçmişi, Teşhis Konulan Hastalıklar, Yaşanılan Yakınmalar, Vücut Kitle İndeksi, Fazla Mesai Başlangıç, Fazla Mesai Bitiş, Fazla Mesai Tarihi, Fazla Mesai Türü, Askerlik Statüsü, Askere Sevk Tarihi, Askerlikten Terhis Tarihi, Askerden Terhis Edildiği Birlik, Kaynak Modeli, Kaynak Seri No, Kaynak Teslim Edilme Tarihi, Kaynak Türü, Çalışanın Savunması, Olay Detayı, Olay Tarihi, Yurtdışı Harç Pulu Alma ve Eğitim Bursu Yüzdesi;

Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden kart ortamında

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Fotoğraf, Belge Türü, Belge Numarası, Veriliş Tarihi, Barkod No ve Kapsadığı Diğer Mes. Yet. Bel.;

Otomatik olmayan yöntemlerle başka veri sorumlusundan kağıt ortamında

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Yetkili Temsilci Ad/Soyad, Yetkili Temsilci T.C. Kimlik No, Dosya Esas No, Noter Bilgisi, Vekaletname Tarihi, Vekil Tayin Eden Kişi, Vekaletname ile Verilen Yetkiler, Vekaletname Yevmiye Numarası, Noter Yevmiye Numarası, İmzaya Yetkili Katip, Noter İşlem Şekli, Borç Tutarı, Kurumdaki Unvanı, Adres, Evrak Tarihi, İrsaliye No, İrsaliye Tarihi, Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi;

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda

Ad, Soyad, Çalıştığı Bölüm, Kurum Sicil No, Kurum E-Postası, Kullanım Bitiş Zamanı, Kullanıma Başlama Zamanı, Fazla Mesai Başlangıç, Fazla Mesai Bitiş, Fazla Mesai Tarihi ve Fazla Mesai Türü;

Otomatik yöntemlerle başka veri sorumlusundan elektronik ortamda

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Çalıştığı Kurumun Adı, Adres, Adres İl, Adres İlçe, Kredi Kart Numarası, Ekstre Borcu, Ekstre Tarihi, İşlem Açıklaması, İşlem Tarihi, İşlem Tutarı, Kullanılabilir Limit, Minimum Ödeme Tutarı, Son Ödeme Tarihi, Taksit Durumu, Toplam Limit, Ad, Soyad, Kredi Kart Numarası, Kredi Kartı Güvenlik Numarası ve Kredi Kartı Son Kullanım Tarihi;

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda

Ad, Soyad, Araç Plaka No, Adres, Konum Koordinat Bilgisi ve Hareket Zamanı;

kişisel verileriniz elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVKK Md.5/2a'ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'ndaki Internet Kanunu'na (Madde 7/2) istinaden;

Ad, Soyad, Kurum E-Postası, Kullanım Bitiş Zamanı ve Kullanıma Başlama Zamanı

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Zorunluluğu'na (Madde 17) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Kurumdaki Unvanı, Belgenin Düzenlenme Tarihi, Eğitim Süresi, Eğitim Konusu ve Eğitimin Şekli

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'ndaki Internet Kanunu'na (Madde 7/2) istinaden;

Ad, Soyad, Kurum E-Postası, Kullanıcı Adı, Şifre / Parola, Bağlantı Zamanı, Kullanım Bitiş Zamanı, Kullanıma Başlama Zamanı, Yerel Ip Adresi ve MAC Adresi

İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 4857 Sayılı İş Kanunu'ndaki Disiplin Soruşturması Ve Savunma Alınması'na (Madde 19/2) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Bölüm, Kurumdaki Unvanı, Kurum Sicil No, Evrak Tarihi, Belgenin Düzenlenme Tarihi, Adres, Telefon Numarası (Mobil), Çalışanın Savunması, Olay Detayı ve Olay Tarihi

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu'ndaki Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Dahil Edilmesi'ne (Ek Madde 2) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Mavi Kart No, Kurum E-Postası, İşveren Sicil Numarası, SGK İşyeri Sicil Numarası, Dönem, IBAN, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit), Ücret Ödeme Günü, BES Çalışanın Durumu, Fon Tercihi, BES Tutarı, Fon Tercihi Yetki Devri ve Vergiye Tabi Olduğu Ülke

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Zorunluluğu'na (Madde 17) istinaden;

Ad, Soyad, İmza, Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Kurum Sicil No, Unvan, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Süresi, Eğitim Sertifikasının Alındığı Kurum, İSG Eğitim Tarihi, Sınav Sonucu ve Öğrenim Tipi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 4857 Sayılı İş Kanunu'ndaki Özlük Dosyasının Tutulması Zorunluluğu'na (Md. 75/1) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Mavi Kart No, Kurum E-Postası, İşveren Sicil Numarası, SGK İşyeri Sicil Numarası, Dönem, IBAN, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit), Kişisel Durum, İşkur Birimi, İşkur Kayıt Tarihi, Öğrenim Düzeyi, Öğrenim Görülen Bölüm, Mesleği, Ücret Ödeme Günü, BES Çalışanın Durumu, Fon Tercihi, BES Tutarı, Fon Tercihi Yetki Devri ve Vergiye Tabi Olduğu Ülke

 

KVKK - Çalışan Aydınlatma Metninin devamı için tıklayınız.