KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

"ÇALIŞAN" AYDINLATMA METNİ

GROSERİ veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nın Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre  veri sorumluları , kişisel verilerini işledikleri  ilgili kişileri  belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla  Kişisel Verileri Koruma Kurumu  tarafından yayınlanan  Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine  uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:

Kişisel veri , kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi , kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi , kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu , kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü , kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

İlgili Kişi

Kişisel verileri  GROSERİ tarafından işlenen siz, akdedilen iş sözleşmesi sebebiyle  Çalışan  olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan  GROSERİ veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden kağıt ortamında;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Ana Adı, Cinsiyet, Uyruk, Fotoğraf, Medeni Hal, Kayıtlı Olunan İl, Kayıtlı Olunan İlçe, Veren Makam, Kayıtlı Olunan Mahalle Köy, Kayıtlı Olunan Cilt No, Kayıtlı Olunan Aile Sıra No, Geçerlilik Tarihi, Seri - No, Kayıtlı Olunan Sıra No, Cüzdanın Kayıt Nosu, Evlenme Tarihi, Yaş, Belge Düzenlenen Kişiyle Yakınlığı, Ölüm Tarihi, Boşanma Tarihi, Nüfus Kaydı Açıklamaları, Tebliğ Tarihi, Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Kurumdaki Unvanı, İşe Başlama Tarihi, İşe Giriş Tarihi, Kurum Sicil No, İşten Çıkış Tarihi, Unvan, Ekipman Adeti, Ekipman Tipi, Sözleşme Tarihi, Alınacak Aksiyon, Deneme Süresi, İşbaşı Tarihi, Kaza Nedenleri, Sözleşme Süresi, Tamamlanma Tarihi, Ücret, İhbar Tutarı, Kıdem Tazminat Tutarı, Kıdem Tazminatı Tavanı, Kıdeme Esas Gün Sayısı, Maaş Türü, Yan Ödemeler Toplamı, Adres, Adres İl, Adres Tipi, Adres Türü, Adres No, Evrak Tarihi, Evrak No, Belge Numarası, Belgenin Düzenlenme Tarihi, Evrak Tutarı, Açıklama Notu, İmza Tarihi, Evrak Türü, Beyan Tarihi, Bildirim Tarihi, Evrak Geçerlilik Süresi, Vergi Kimlik No, Vergi Dairesi, IBAN, Banka Hesap No, Banka Adı, Banka Şubesi Adı, Kaza Saati, Kaza Tarihi, Sicil No, Kazanın Oluş Şekli, Kaza Fotoğrafı, Olay Türü, Adres, Telefon Numarası (Mobil), Kişisel E-Posta Adresi, Belge Numarası, Belgenin Düzenlenme Tarihi, Geçerlilik Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, İşten Ayrılma Tarihi, Eğitim Süresi, Katılınan Eğitim / Seminer Süresi, İşkolu, Diploma No, Pozisyondaki Tecrübesi, Eğitim Sertifikasının Alındığı Kurum, Kurumda Çalışmaya Başladığı Tarih, Eğitim Konusu, Eğitimin Şekli, İSG Eğitim Tarihi, İşkur Birimi, İşkur Kayıt Tarihi, Kişisel Durum, Mesleki Eğitim, Seviye, Sınav Sonucu, İş Tanımı, Araç Plaka No, Aracın Cinsi, Aracın Teslim Edilme Zamanı, Öğrenim Düzeyi, Sınıf, Öğrenim Görülen Bölüm, Okul Adı, Öğrenim Görülen Kurumun Adı, Öğrenim Tipi, Öğrenimin Bitiş Tarihi, Öğrenim Görülen Fakülte, İşe Giriş Tarihi, Mesleği, Görevi, Çocuk Sayısı, Sertifika Tarihi, Diploma Tarih ve No, İhbar Süresi, Personelin Vesikalık Resmi, İzin Kategorisi, Kalan İzin Günü, Yaptığı İş (Ayrıntılı), Planlanan İzin Süresi, Planlanan İzin Başlangıç Tarihi, Planlanan İzin Bitiş Tarihi, Sertifika No, Dosya Esas No, Adli Sicil Kaydındaki Suç Tarihi, Adli Sicil Kaydındaki Uygulanan Ceza Maddeleri, Adli Sicil Kaydının Varlığı, Adli Sicil Kayıt Numarası, Adli Sicile Kayıt Yılı, Dava Dosyası Karar No, Hükmün Kesinleşme Tarihi, Hüküm Tarihi, Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme, Verilen Hapis Cezası Süresi, Verilen Para Cezası Tutarı, Belge Numarası, Veriliş Tarihi, Sürücü Belgesi Sınıf Bilgileri, Seri - No, Sürücü Belgesi Var, Sürücü Belgesi Sınıfı Geçerlilik Tarihi, Sürücü Belgesi Sınıfı Veriliş Tarihi, Taşıt Türüne Özel Kısıtlar, Aktif Ceza Puanı, Yeni Tip Belge Mi?, Kan Grubu, Muayene Sonucu ve Kanaat, Sağlık Raporu Tarihi, Sağlık Raporu Başlangıç Tarihi, Uygulanan Tedavi, Konjenital / Kronik Hastalık, Alkol Alma, Bağışıklama, Fiziki Muayene Sonucu, Geçirilen İş Kazaları, Maluliyet ve Oranı, Meslek Hastalığı Şüphesi İle Tetkik veya Muayene, Mevcut Tedavi, Olunan Ameliyatlar, Sağlık Testi/Tetkikinin Adı, Sağlık Testi/Tetkikinin Yapıldığı Tarih, Sigara İçme, Soy Sağlık Geçmişi, Teşhis Konulan Hastalıklar, Yaşanılan Yakınmalar, Vücut Kitle İndeksi, Fazla Mesai Başlangıç, Fazla Mesai Bitiş, Fazla Mesai Tarihi, Fazla Mesai Türü, Askerlik Statüsü, Askere Sevk Tarihi, Askerlikten Terhis Tarihi, Askerden Terhis Edildiği Birlik, Kaynak Modeli, Kaynak Seri No, Kaynak Teslim Edilme Tarihi, Kaynak Türü, Çalışanın Savunması, Olay Detayı, Olay Tarihi, Yurtdışı Harç Pulu Alma ve Eğitim Bursu Yüzdesi;

Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden kart ortamında

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Fotoğraf, Belge Türü, Belge Numarası, Veriliş Tarihi, Barkod No ve Kapsadığı Diğer Mes. Yet. Bel.;

Otomatik olmayan yöntemlerle başka veri sorumlusundan kağıt ortamında

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Yetkili Temsilci Ad/Soyad, Yetkili Temsilci T.C. Kimlik No, Dosya Esas No, Noter Bilgisi, Vekaletname Tarihi, Vekil Tayin Eden Kişi, Vekaletname ile Verilen Yetkiler, Vekaletname Yevmiye Numarası, Noter Yevmiye Numarası, İmzaya Yetkili Katip, Noter İşlem Şekli, Borç Tutarı, Kurumdaki Unvanı, Adres, Evrak Tarihi, İrsaliye No, İrsaliye Tarihi, Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi;

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda

Ad, Soyad, Çalıştığı Bölüm, Kurum Sicil No, Kurum E-Postası, Kullanım Bitiş Zamanı, Kullanıma Başlama Zamanı, Fazla Mesai Başlangıç, Fazla Mesai Bitiş, Fazla Mesai Tarihi ve Fazla Mesai Türü;

Otomatik yöntemlerle başka veri sorumlusundan elektronik ortamda

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Çalıştığı Kurumun Adı, Adres, Adres İl, Adres İlçe, Kredi Kart Numarası, Ekstre Borcu, Ekstre Tarihi, İşlem Açıklaması, İşlem Tarihi, İşlem Tutarı, Kullanılabilir Limit, Minimum Ödeme Tutarı, Son Ödeme Tarihi, Taksit Durumu, Toplam Limit, Ad, Soyad, Kredi Kart Numarası, Kredi Kartı Güvenlik Numarası ve Kredi Kartı Son Kullanım Tarihi;

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda

Ad, Soyad, Araç Plaka No, Adres, Konum Koordinat Bilgisi ve Hareket Zamanı;

kişisel verileriniz elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVKK Md.5/2a'ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'ndaki Internet Kanunu'na (Madde 7/2) istinaden;

Ad, Soyad, Kurum E-Postası, Kullanım Bitiş Zamanı ve Kullanıma Başlama Zamanı

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Zorunluluğu'na (Madde 17) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Kurumdaki Unvanı, Belgenin Düzenlenme Tarihi, Eğitim Süresi, Eğitim Konusu ve Eğitimin Şekli

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'ndaki Internet Kanunu'na (Madde 7/2) istinaden;

Ad, Soyad, Kurum E-Postası, Kullanıcı Adı, Şifre / Parola, Bağlantı Zamanı, Kullanım Bitiş Zamanı, Kullanıma Başlama Zamanı, Yerel Ip Adresi ve MAC Adresi

İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 4857 Sayılı İş Kanunu'ndaki Disiplin Soruşturması Ve Savunma Alınması'na (Madde 19/2) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Bölüm, Kurumdaki Unvanı, Kurum Sicil No, Evrak Tarihi, Belgenin Düzenlenme Tarihi, Adres, Telefon Numarası (Mobil), Çalışanın Savunması, Olay Detayı ve Olay Tarihi

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu'ndaki Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Dahil Edilmesi'ne (Ek Madde 2) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Mavi Kart No, Kurum E-Postası, İşveren Sicil Numarası, SGK İşyeri Sicil Numarası, Dönem, IBAN, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit), Ücret Ödeme Günü, BES Çalışanın Durumu, Fon Tercihi, BES Tutarı, Fon Tercihi Yetki Devri ve Vergiye Tabi Olduğu Ülke

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Zorunluluğu'na (Madde 17) istinaden;

Ad, Soyad, İmza, Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Kurum Sicil No, Unvan, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Süresi, Eğitim Sertifikasının Alındığı Kurum, İSG Eğitim Tarihi, Sınav Sonucu ve Öğrenim Tipi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 4857 Sayılı İş Kanunu'ndaki Özlük Dosyasının Tutulması Zorunluluğu'na (Md. 75/1) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Mavi Kart No, Kurum E-Postası, İşveren Sicil Numarası, SGK İşyeri Sicil Numarası, Dönem, IBAN, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit), Kişisel Durum, İşkur Birimi, İşkur Kayıt Tarihi, Öğrenim Düzeyi, Öğrenim Görülen Bölüm, Mesleği, Ücret Ödeme Günü, BES Çalışanın Durumu, Fon Tercihi, BES Tutarı, Fon Tercihi Yetki Devri ve Vergiye Tabi Olduğu Ülke

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki İş Kazasını Bildirim Yükümlülüğü'ne (Madde 13) istinaden;

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, doğum tarihi, uyruk, medeni hal, kurumdaki görevi, adres, adres il, adres ilçe, evrak tarihi, evrak no, sicil no, ilk işe giriş tarihi, son işe giriş tarihi, ücretli izin gün sayısı, prim ödeme durumu, istihdam durumu, mesleki eğitim almış mı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış mı, kaza günü işbaşı saati, sigortalı kazadan sonra ne yaptı, işi bırakma tarihi ve saati, kaza anında yürütmekte olduğu genel faaliyet, kaza anında yürütmekte olduğu özel faaliyet, özel faaliyet sırasında kullandığı araç/gereç, yaralanmaya neden olan olay, kazadan dolayı işgünü kaybı, kazanın gerçekleştiği yer, kazanın gerçekleştiği ortam, çalışılan ortam , çalışılan çevre, tıbbi müdahale yapılan yer, tıbbi müdahale yapılan il, tıbbi müdahale yapılan ilçe, tıbbi müdahale yapılma tarih ve saati, bildirim tarihi ve saati, adres, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, faks numarası ve mesleği

KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Ad, Soyad, İmza, Evrak Tarihi ve Evrak No

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Evrak Tarihi ve Evrak No

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, Kurum E-Postası, Kullanıcı Adı, Şifre / Parola, Kullanım Bitiş Zamanı, Kullanılan IP Protokolü, Kullanıma Başlama Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, Kullanıcı Açılış Zamanı, Hedef IP Adresi, Kaynak IP Adresi ve Port Numarası ve Transfer Edilen Veri Miktarı

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Mavi Kart No, Kurum E-Postası, İşveren Sicil Numarası, SGK İşyeri Sicil Numarası, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit), Ücret Ödeme Günü, Fon Tercihi, Fon Tercihi Yetki Devri ve Vergiye Tabi Olduğu Ülke

Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Ana Adı, Fotoğraf, Veren Makam, Cüzdanın Kayıt Nosu, Evlenme Tarihi, Servise Bineceği Konum, Adres ve Telefon Numarası (Mobil)

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Evrak No, Evrak Geçerlilik Süresi, Belge Numarası, Veriliş Tarihi, Sürücü Belgesi Sınıf Bilgileri, Seri - No, Sürücü Belgesi Var, Sürücü Belgesi Sınıfı Geçerlilik Tarihi, Yeni Tip Belge Mi? ve Aktif Ceza Puanı

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Bölüm, Kurumdaki Unvanı, Kurum Sicil No, Evrak Tarihi, Evrak Tutarı, Açıklama Notu, Evrak Türü, IBAN, Banka Hesap No, Kredi Kart Numarası, İşlem Tarihi, Toplam Limit, Kullanılabilir Limit, Ekstre Tarihi, Ekstre Borcu, Minimum Ödeme Tutarı, Son Ödeme Tarihi, İşlem Açıklaması, İşlem Tutarı, Taksit Durumu ve Yurtdışı Harç Pulu Alma

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Doğum Tarihi, Kurumdaki Unvanı, Evrak No, Evrak Geçerlilik Süresi, Belge Numarası, Belgenin Düzenlenme Tarihi, Geçerlilik Tarihi, Mesleki Eğitim, Seviye, Sertifika Tarihi, Diploma Tarih ve No, Sertifika No, Belge Numarası, Sürücü Belgesi Sınıf Bilgileri ve Sürücü Belgesi Var

Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan Satış Sözleşmesi'ne istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Çalıştığı Bölüm, Kurumdaki Unvanı, Adres, Evrak Tarihi, Evrak No, Belge Numarası, Belgenin Düzenlenme Tarihi, İrsaliye No ve İrsaliye Tarihi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Ana Adı, Cinsiyet, Kayıtlı Olunan İl, Kayıtlı Olunan İlçe, Kayıtlı Olunan Mahalle Köy, Kayıtlı Olunan Cilt No, Kayıtlı Olunan Aile Sıra No, Kayıtlı Olunan Sıra No, Kızlık Soyadı, Adres İl, Adres İlçe, Adres Apartman Adı, Adres Kapı No, Adres Mahalle / Semt, Evrak Tarihi, Meslek Kodu, SSK Sicil No, Bağkur Sicil No, Emekli Sandığı Sicil No, Geçici 20. Md. Sicil No, Meslek Adı, Sigortalılık Türü / Kodu, 30 Günden Az Çalışma, Yaşlılık Aylığı Alıyorsa Sigorta Kolu, 2821 sayılık Kanun Görev Kodu ve İşe Giriş Tarihi

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Ad, soyad, t.c. Kimlik no, imza, doğum tarihi, baba adı, doğum yeri, ana adı, cinsiyet, uyruk, fotoğraf, medeni hal, veren makam, geçerlilik tarihi, seri - no, kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi, kurum sicil no, sözleşme tarihi, deneme süresi, sözleşme süresi, ücret, adres, adres il, adres tipi, adres türü, adres no, evrak tarihi, vergi kimlik no, vergi dairesi, ıban, banka hesap no, banka adı, banka şubesi adı, sicil no, belge türü, telefon numarası (mobil), belge numarası, veriliş tarihi, barkod no, kapsadığı diğer mes. Yet. Bel., kişisel durum, işkur birimi, işkur kayıt tarihi, öğrenim düzeyi, sınıf, öğrenim görülen bölüm, okul adı, işe giriş tarihi, mesleği, izin kategorisi, kalan izin günü, planlanan izin süresi, planlanan izin başlangıç tarihi, planlanan izin bitiş tarihi, belge numarası, veriliş tarihi, sürücü belgesi sınıf bilgileri, sürücü belgesi sınıfı geçerlilik tarihi, sürücü belgesi sınıfı veriliş tarihi, taşıt türüne özel kısıtlar, fazla mesai başlangıç, fazla mesai bitiş, fazla mesai tarihi, fazla mesai türü ve eğitim bursu yüzdesi

KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

Fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Genel Yükümlülüğü'ne (Madde 4) istinaden;

Güvenlik Kamerası Kaydı

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'ndaki Asgari Geçim İndirimi'ne (Madde 32) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Medeni Hal, Kurumdaki Görevi ve Kurum Sicil No

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 4857 Sayılı İş Kanunu'ndaki İşverenin Fesih Bildirimi Yükümlülüğü'ne (Madde 17) istinaden;

Ad, Soyad, İmza, Kurumdaki Görevi, Adres ve Belgenin Düzenlenme Tarihi

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Zorunluluğu'na (Madde 17) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Belgenin Düzenlenme Tarihi, Eğitim Süresi, Eğitim Konusu ve Eğitimin Şekli

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndaki Ticari Temsilcinin Ticaret Siciline Tescili'ne (Madde 40) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Çalıştığı Kurumun Adı, Adres, Adres İl ve Adres İlçe

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'ndaki Yer Sağlayıcının Trafik Bilgilerini Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 5/3) istinaden;

Bağlantı Zamanı, Kullanım Bitiş Zamanı, Kullanılan IP Protokolü, Kullanıma Başlama Zamanı, Yerel Ip Adresi, Ziyaret Edilen Sayfa, Hedef IP Adresi, MAC Adresi, Kaynak IP Adresi ve Port Numarası ve Transfer Edilen Veri Miktarı

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'ndaki Acil Durum Planı Saklanması'na (14/2) istinaden;

Ad, Soyad, Kurumdaki Unvanı, Acil Durum Görevi ve Telefon Numarası (Mobil)

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla İcra Ve İflas Kanunu'ndaki Maaş Ve Ücretlerden Haciz Yükümlülüğü'ne (Madde 355) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Dosya Esas No, Borç Tutarı ve Evrak Tarihi

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik'ndaki Ücretin Banka Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik'e (10) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Ücret, İhbar Tazminatı Net (Brüt), İkramiye Tutarı, İzin (Brüt), Kıdem Tazminatı (NET) (Brüt), Ücret Tipi, IBAN, Banka Hesap No, Banka Adı ve Banka Şubesi Adı

Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki Primlerin Sgkya Bildirim Ve Saklama Zorunluluğu'na (Madde 86) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Ücret, İkramiye (Brüt), Meslek Kodu, Gün Sayısı, Eksik Gün Nedeni (Kodu), Eksik Gün Sayısı, Ayrılış Nedeni (Kodu), İstirahat Günlerinde Çalışmamıştır, İşe Giriş Tarihi ve İşten Ayrılma Tarihi

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 4857 Sayılı İş Kanunu 'ndaki Çalışma Belgesi Verilmesi Yükümlülüğü'ne (28) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, İşe Giriş Tarihi, İşten Çıkış Tarihi, İşveren Sicil Numarası, Kurum Adresi, Sicil No ve İşkolu

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İsg Tedbirleri'ne (4) istinaden;

Ad, Soyad, Kurumdaki Unvanı, Acil Durum Görevi ve Telefon Numarası (Mobil)

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki İşe Giriş Bildirgesi Düzenleme Ve Bildirim Yükümlülüğü'ne (Madde 8) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Ana Adı, Cinsiyet, Kayıtlı Olunan İl, Kayıtlı Olunan İlçe, Kayıtlı Olunan Mahalle Köy, Kayıtlı Olunan Cilt No, Kayıtlı Olunan Aile Sıra No, Kayıtlı Olunan Sıra No, Kızlık Soyadı, Adres İl, Adres İlçe, Adres Apartman Adı, Adres Kapı No, Adres Mahalle / Semt, Evrak Tarihi, Meslek Kodu, SSK Sicil No, Bağkur Sicil No, Emekli Sandığı Sicil No, Geçici 20. Md. Sicil No, Meslek Adı, Sigortalılık Türü / Kodu, 30 Günden Az Çalışma, Yaşlılık Aylığı Alıyorsa Sigorta Kolu, 2821 sayılık Kanun Görev Kodu ve İşe Giriş Tarihi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu'ndaki Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Dahil Edilmesi'ne (Ek Madde 2) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Mavi Kart No, Kurum E-Postası, İşveren Sicil Numarası, SGK İşyeri Sicil Numarası, Dönem, IBAN, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit), Ücret Ödeme Günü, BES Çalışanın Durumu, Fon Tercihi, BES Tutarı, Fon Tercihi Yetki Devri ve Vergiye Tabi Olduğu Ülke

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki İşten Çıkış Bildirimi Yükümlülüğü'ne (Madde 9) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Ana Adı, Cinsiyet, Uyruk, Medeni Hal, Kayıtlı Olunan İl, Kayıtlı Olunan İlçe, Kayıtlı Olunan Mahalle Köy, Kayıtlı Olunan Cilt No, Kayıtlı Olunan Aile Sıra No, Kızlık Soyadı, Adres İl, Adres İlçe, Adres Apartman Adı, Adres Kapı No, Adres Mahalle / Semt, İşten Ayrılma Tarihi, Meslek Kodu, Gün Sayısı, Eksik Gün Nedeni (Kodu), Eksik Gün Sayısı, Ayrılış Nedeni (Kodu), SSK Sicil No, Bağkur Sicil No, Emekli Sandığı Sicil No, Geçici 20. Md. Sicil No, Meslek Adı, Belge Türü, Dönem (Ay / Yıl), Hak Edilen Ücret, Diğer Prime Esas Kazanç ve İşe Giriş Tarihi

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 4857 Sayılı İş Kanunu'ndaki Özlük Dosyasının Tutulması Zorunluluğu'na (Md. 75/1) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Ana Adı, Cinsiyet, Medeni Hal, Kayıtlı Olunan İl, Kayıtlı Olunan İlçe, Kayıtlı Olunan Mahalle Köy, Kayıtlı Olunan Cilt No, Kayıtlı Olunan Aile Sıra No, Kayıtlı Olunan Sıra No, Evlenme Tarihi, Belge Düzenlenen Kişiyle Yakınlığı, Ölüm Tarihi, Boşanma Tarihi, Nüfus Kaydı Açıklamaları, Çalıştığı Bölüm, Kurum Sicil No, Evrak Tarihi, Sınıf, Okul Adı, Fazla Mesai Başlangıç, Fazla Mesai Bitiş, Fazla Mesai Tarihi, Fazla Mesai Türü ve Eğitim Bursu Yüzdesi

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki İş Kazasını Bildirim Yükümlülüğü'ne (Madde 13) istinaden;

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'ndaki Osgblerin Yükümlülükleri'ne () istinaden;

Ad, Soyad, İmza, Cinsiyet, Yaş, Kurumdaki Görevi, Kurumdaki Unvanı, İşe Başlama Tarihi, İşbaşı Tarihi, Kaza Nedenleri, Alınacak Aksiyon, Tamamlanma Tarihi, İmza Tarihi, Kaza Saati, Kaza Tarihi, Kazanın Oluş Şekli, Olay Türü, Kaza Fotoğrafı ve Pozisyondaki Tecrübesi

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İşe Giriş Ve Periyodik Muayene Zorunluluğu'na (Madde 15/1-b1) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Hal, Çalıştığı Bölüm, Adres, Telefon Numarası (Mobil), Kişisel E-Posta Adresi, İşten Ayrılma Tarihi, İşkolu, Kurumda Çalışmaya Başladığı Tarih, İş Tanımı, Öğrenim Düzeyi, Mesleği, Çocuk Sayısı ve Yaptığı İş (Ayrıntılı)

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Genel Yükümlülüğü'ne (Madde 4) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Fotoğraf, Veren Makam, Geçerlilik Tarihi, Tebliğ Tarihi, Bildirim Tarihi, Belge Numarası, Belgenin Düzenlenme Tarihi, Geçerlilik Tarihi, Eğitim Süresi, Mesleki Eğitim, Seviye, Eğitim Konusu, Eğitimin Şekli, Görevi, Belge Numarası, Veriliş Tarihi, Sürücü Belgesi Sınıf Bilgileri, Sürücü Belgesi Sınıfı Geçerlilik Tarihi, Sürücü Belgesi Sınıfı Veriliş Tarihi ve Taşıt Türüne Özel Kısıtlar

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki Sgk Belgelerinin Saklanması'na (Madde 86/1) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Ana Adı, Cinsiyet, Kayıtlı Olunan İl, Kayıtlı Olunan İlçe, Kayıtlı Olunan Mahalle Köy, Kayıtlı Olunan Cilt No, Kayıtlı Olunan Aile Sıra No, Kayıtlı Olunan Sıra No, Kızlık Soyadı, Ücret, İkramiye (Brüt), Adres İl, Adres İlçe, Adres Apartman Adı, Adres Kapı No, Adres Mahalle / Semt, Evrak Tarihi, Meslek Kodu, Gün Sayısı, Eksik Gün Nedeni (Kodu), Eksik Gün Sayısı, Ayrılış Nedeni (Kodu), SSK Sicil No, Bağkur Sicil No, Emekli Sandığı Sicil No, Geçici 20. Md. Sicil No, Meslek Adı, İstirahat Günlerinde Çalışmamıştır, Sigortalılık Türü / Kodu, 30 Günden Az Çalışma, Yaşlılık Aylığı Alıyorsa Sigorta Kolu, 2821 sayılık Kanun Görev Kodu, İşe Giriş Tarihi ve İşten Ayrılma Tarihi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndaki Defter Tutma Yükümlülüğü'ne (Madde 64) istinaden;

Ad, Soyad, İmza, Çalıştığı Bölüm, Kurumdaki Unvanı, Adres, Evrak Tarihi, Evrak No, Belge Numarası, Belgenin Düzenlenme Tarihi, İrsaliye No, İrsaliye Tarihi, Kredi Kart Numarası, İşlem Tarihi, Toplam Limit, Kullanılabilir Limit, Ekstre Tarihi, Ekstre Borcu, Minimum Ödeme Tutarı, Son Ödeme Tarihi, İşlem Açıklaması, İşlem Tutarı ve Taksit Durumu

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki İşten Çıkış Bildirimi Yükümlülüğü'ne (Madde 9) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Ana Adı, Cinsiyet, Uyruk, Medeni Hal, Kayıtlı Olunan İl, Kayıtlı Olunan İlçe, Kayıtlı Olunan Mahalle Köy, Kayıtlı Olunan Cilt No, Kayıtlı Olunan Aile Sıra No, Kızlık Soyadı, Ücret, İkramiye (Brüt), Adres İl, Adres İlçe, Adres Apartman Adı, Adres Kapı No, Adres Mahalle / Semt, İşten Ayrılma Tarihi, Meslek Kodu, Gün Sayısı, Eksik Gün Nedeni (Kodu), Eksik Gün Sayısı, Ayrılış Nedeni (Kodu), SSK Sicil No, Bağkur Sicil No, Emekli Sandığı Sicil No, Geçici 20. Md. Sicil No, Meslek Adı, Belge Türü, İstirahat Günlerinde Çalışmamıştır, Dönem (Ay / Yıl), Hak Edilen Ücret, Diğer Prime Esas Kazanç, İşe Giriş Tarihi ve İşten Ayrılma Tarihi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'ndaki Kişisel Sağlık Dosyalarının Saklanması'na (Madde 7/1) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Uyruk, Medeni Hal, Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Bölüm, Adres, Adres İl, Adres İlçe, Evrak Tarihi, Evrak No, Sicil No, İlk İşe Giriş Tarihi, Son İşe Giriş Tarihi, Ücretli İzin Gün Sayısı, Prim Ödeme Durumu, İstihdam Durumu, Mesleki Eğitim Almış mı, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Almış mı, Kaza Günü İşbaşı Saati, Sigortalı Kazadan Sonra Ne Yaptı, İşi Bırakma Tarihi ve Saati, Kaza Anında Yürütmekte Olduğu Genel Faaliyet, Kaza Anında Yürütmekte Olduğu Özel Faaliyet, Özel Faaliyet Sırasında Kullandığı Araç/Gereç, Yaralanmaya Neden Olan Olay, Kazadan Dolayı İşgünü Kaybı, Kazanın Gerçekleştiği Yer, Kazanın Gerçekleştiği Ortam, Çalışılan Ortam , Çalışılan Çevre, Tıbbi Müdahale Yapılan Yer, Tıbbi Müdahale Yapılan İl, Tıbbi Müdahale Yapılan İlçe, Tıbbi Müdahale Yapılma Tarih ve Saati, Bildirim Tarihi ve Saati, Adres, Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Faks Numarası, Kişisel E-Posta Adresi, İşten Ayrılma Tarihi, İşkolu, Kurumda Çalışmaya Başladığı Tarih, İş Tanımı, Mesleği, Çocuk Sayısı ve Yaptığı İş (Ayrıntılı)

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'ndaki Ücret Bordrosu Düzenleme Zorunluluğu'na (Madde 238) istinaden;

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndaki Saklanması Gereken Ticari Evraklar Ve Saklama Süresi'ne (Madde 82) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Bölüm, Kurumdaki Unvanı, İşe Giriş Tarihi, İşten Çıkış Tarihi, Belgenin Düzenlenme Tarihi, Ücret, İhbar Tazminatı Net (Brüt), Dönem, İkramiye Tutarı, İzin (Brüt), Kıdem Tazminatı (NET) (Brüt), İkramiye (Brüt), Ücret Tipi, İhbar Tutarı, Kıdem Tazminat Tutarı, Ayakkabı Yardımı Tutarı, Çocuk Yardımı Tutarı, Doğum Yardımı, Eğitim Yardımı Tutarı, Fazla Mesai Tutarı, Gıda Yardımı, Giyim Yardımı Tutarı, Hayat Sigortası, İşsizlik İşveren Tutarı, Kıdem Tutarı, Ödeme Türü, Ölüm Yardımı, Prim Tutarı, Sağlık Sigortası Tutarı, SSK Durumu (Aktif/Emekli), SSK Matrahı, Ulaşım Tutarı, Yakacak Yardımı Tutarı, Yemek Tutarı, Yemek Yardımı Tutarı, Yıllık İzin Tutarı, Bireysel Emeklilik İşv. Payı (Brüt), Damga vergisi, Damga vergisi matrahı, Damga Vergisinden Muaf mı?, Denetim Tazminatı (Brüt), Devreden Gelir Vergisi Matrahı, Devreden Gelir Vergisi Tutarı, Devreden İzin Bakiyesi, Diğer EK Yardım (Brüt), Diğer İndirimler, Eğitim Tazminatı (Brüt), Ek Kanun Numarası, Engelli İndirimi Ücreti Etkilemesin, Engellilik Oranı, Evlenme (Brüt), Fazla Çalışma Karşılığı (Brüt), Fazla Mesai (Brüt), Fiili Çalışma Günü, Fiili Çalışma Saati, Gelir Vergisi Farkı, Gelir Vergisi Matrahı, Gelir Vergisi Stopajı, Gelir Vergisi Tutarı, Görev Tazminatı (Brüt), Hafta Tatil Günü, Hafta Tatil Saati, Harcırah Ödeneği (Brüt), Hastalık Günü, Hastalık Saati, Hayat Sigorta İşv.Payı 1 (Brüt), Hayat Sigortası Kesintisi-İŞÇİ (Brüt), ISG ( katkı ) (Brüt), ISG Sertifika (Brüt), İcra, İhbar Kesintisi, İhbar Tazminatı (Brüt), İmza Tazminatı (Brüt), İşsizlik Ödeneğinden Kalan süre, İşsizlik Ödeneğinden Yararlanılan Süre, İşsizlik Primi İşçi Payı, İşsizlik Primi İşveren Payı, İşten Ayrılma Onayı, İşyeri Tehlike Derecesi, İzin Avansı, İzin talebi, Kanun No, Kasa (Brüt), Kesintiye Mahsup AGİ, Kıdem Tazminatı (Brüt), Kıdem/İhbar Hesap Tarihi, Kreş Yardımı (Brüt), Kümülatif Gelir Vergisi, Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı, Otomatik Bes Primi, Ödenek Detay Bilgileri, Ödül ve Ceza Bilgileri, Özel Hayat Sigortası Bilgileri, Özel Sağlık Sigorta Kesintisi, Prim (Brüt), Prim (Satış) (Brüt), Resmi Tatil Günü, Resmi Tatil Saati, Sağlık Sigortsı İşv.Payı (Brüt), SGK Prime Esas Kazanç Tutarı, SGK Primi İşçi Payı, SGK Primi İşveren Payı, Sigorta Prim Farkı (Brüt), Sigorta Statüsü, Sigorta Türü, Son İşe Giriş Tarihi, Teşvik Kanun No, Teşvik/Terkin Oranı, Toplam Maliyet, Trafik Ceza Kesintisi, Yasal Gereklilik Kodu, Yasal Kesintiler Toplamı, Yemek (Brüt), Yemek Günü, Yemek Yardımı (Brüt), Yıllık izin Günü, Yıllık izin Saati, Yol Ücreti (Brüt) ve Çocuk Sayısı

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 4857 Sayılı İş Kanunu'ndaki Özlük Dosyasının Tutulması Zorunluluğu'na (Md. 75/1) istinaden;

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, imza, doğum tarihi, baba adı, doğum yeri, ana adı, cinsiyet, uyruk, fotoğraf, medeni hal, kayıtlı olunan il, kayıtlı olunan ilçe, veren makam, kayıtlı olunan mahalle köy, kayıtlı olunan cilt no, kayıtlı olunan aile sıra no, geçerlilik tarihi, seri - no, kızlık soyadı, kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, kurumdaki unvanı, işe başlama tarihi, işe giriş tarihi, kurum sicil no, işten çıkış tarihi, işveren sicil numarası, unvan, sözleşme tarihi, kurum adresi, ticaret sicil no, deneme süresi, sözleşme süresi, ücret, ihbar tutarı, kıdem tazminat tutarı, maaş türü, kıdem tazminatı tavanı, yan ödemeler toplamı, kıdeme esas gün sayısı, adres, adres il, adres ilçe, adres tipi, adres türü, adres no, adres apartman adı, adres kapı no, adres mahalle / semt, evrak tarihi, evrak no, belgenin düzenlenme tarihi, evrak tutarı, açıklama notu, evrak türü, beyan tarihi, vergi kimlik no, vergi dairesi, işten ayrılma tarihi, sicil no, meslek kodu, gün sayısı, eksik gün nedeni (kodu), eksik gün sayısı, ayrılış nedeni (kodu), ssk sicil no, bağkur sicil no, emekli sandığı sicil no, geçici 20. Md. Sicil no, meslek adı, belge türü, dönem (ay / yıl), hak edilen ücret, diğer prime esas kazanç, adres, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, belge numarası, belgenin düzenlenme tarihi, veriliş tarihi, geçerlilik tarihi, katılınan eğitim / seminer adı, katılınan eğitim / seminer tarihi, eğitim süresi, katılınan eğitim / seminer süresi, işkolu, diploma no, eğitim sertifikasının alındığı kurum, kurumda çalışmaya başladığı tarih, mesleki eğitim, seviye, eğitim konusu, barkod no, kapsadığı diğer mes. Yet. Bel., isg eğitim tarihi, eğitimin şekli, sınav sonucu, çalışma şekli, çalıştığı şehir, çalıştığı ülke, firmanın faaliyet gösterdiği alan, kurumda çalışılan alan, kurumda hala çalışmaya devam ediyor, girilen sınav adı, yer alınan proje adı, yer alınan proje tarihi, yer alınan projede konum, yer alınan projenin durumu, kaza saati, kaza tarihi, kaza yeri (il, ilçe, semt, mahalle, cadde, sokak), kazaya katılan sürücü görüşü, trafik kuralı ihlal bilgisi, öğrenim düzeyi, katılınan eğitim / seminer adı, katılınan eğitim / seminer tarihi, katılınan eğitim / seminer süresi, sınıf, öğrenim görülen bölüm, eğitim sertifikasının alındığı kurum, okul adı, sertifika tarihi, öğrenim görülen kurumun adı, öğrenim tipi, öğrenimin bitiş tarihi, öğrenim görülen fakülte, bilinen yabancı dil, bilinen yabancı dil düzeyi, eğitim sertifikasının adı, eğitim yeri, sertifikanın süresi / bitiş tarihi, fakülte / bölüm, öğrenim görülen diğer anadal, öğrenim görülen diğer anadal başarı düzeyi, öğrenim görülen dil, öğrenim görülen şehir, öğrenim görülen yandal, öğrenim görülen yandal başarı derecesi, öğrenim ile ilgili açıklamalar, öğrenime başlangıç tarihi, öğrenime devam ediliyor, öğrenimi bitirme derecesi, öğrenimin başarı durumu, öğrenim başarı değerlendirme sistemi, öğrenim bursu, öğrenim görülen kurumun türü, işe giriş tarihi, ihbar süresi, izin kategorisi, kalan izin günü, planlanan izin süresi, planlanan izin başlangıç tarihi, planlanan izin bitiş tarihi, belge numarası, veriliş tarihi, sürücü belgesi sınıf bilgileri, seri - no, sürücü belgesi var, sürücü belgesi sınıfı geçerlilik tarihi, sürücü belgesi sınıfı veriliş tarihi, taşıt türüne özel kısıtlar, yeni tip belge mi?, aktif ceza puanı, fazla mesai başlangıç, fazla mesai bitiş, fazla mesai tarihi, fazla mesai türü, askerlik statüsü, kaynak türü, kaynak modeli, kaynak seri no, kaynak teslim edilme tarihi, çalışanın savunması, olay detayı, olay tarihi ve eğitim bursu yüzdesi

KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'ndaki Asgari Geçim İndirimi'ne (Madde 32) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Medeni Hal, Kurumdaki Görevi ve Kurum Sicil No

Fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Genel Yükümlülüğü'ne (Madde 4) istinaden;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Kurum Sicil No, Kurum E-Postası, KGS Kart No, Kayıt Zamanı, Güncelleme Zamanı ve Kayıt No

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, İmza, Kurumdaki Görevi, Adres, Belgenin Düzenlenme Tarihi ve Telefon Numarası (Mobil)

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Yetkili Temsilci Ad/Soyad, Yetkili Temsilci T.C. Kimlik No, Noter Bilgisi, Vekaletname Tarihi, Vekil Tayin Eden Kişi, Vekaletname ile Verilen Yetkiler, Vekaletname Yevmiye Numarası, Noter Yevmiye Numarası, İmzaya Yetkili Katip, Noter İşlem Şekli, Adres, Evrak Tarihi, Evrak No, Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, imza, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, kurum sicil no, kurum e-postası, kgs kart no, evrak no, evrak türü, beyan tarihi, araç plaka no, aracın cinsi, aracın teslim edilme zamanı, kayıt zamanı, güncelleme zamanı ve kayıt no

KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle

Erişim yetkilerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, Kurum E-Postası, Kullanıcı Adı, Şifre / Parola ve Kullanıcı Açılış Zamanı

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Çalıştığı Kurumun Adı, Adres, Adres İl ve Adres İlçe

Çalışma saatleri ile sürelerinin tespiti ve denetlenmesi amacıyla

Ad, Soyad, İzinde / Raporlu / Eğitimde, Vardiya Saati ve Vardiya Tarihi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Kurum Sicil No ve E-Posta Adresi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla

Ad, Soyad, Araç Plaka No, Adres, Kredi Kart Numarası, Kredi Kartı Son Kullanım Tarihi, Kredi Kartı Güvenlik Numarası, Konum Koordinat Bilgisi ve Hareket Zamanı

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Kurumdaki Görevi, Ekipman Tipi, Ekipman Adeti, Belgenin Düzenlenme Tarihi ve İşe Giriş Tarihi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, İşe Giriş Tarihi, İşten Çıkış Tarihi, Ücret, İhbar Tutarı, Kıdem Tazminat Tutarı, Maaş Türü, Kıdem Tazminatı Tavanı, Yan Ödemeler Toplamı, Kıdeme Esas Gün Sayısı ve İhbar Süresi

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, Kurum E-Postası, Kullanıcı Adı, Şifre / Parola, Bağlantı Zamanı, Kullanım Bitiş Zamanı, Kullanılan IP Protokolü, Kullanıma Başlama Zamanı, Yerel Ip Adresi, Ziyaret Edilen Sayfa, Kullanıcı Açılış Zamanı, Hedef IP Adresi, MAC Adresi, Kaynak IP Adresi ve Port Numarası ve Transfer Edilen Veri Miktarı

Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Kurumdaki Görevi, Araç Plaka No, Ekipman Tipi, Ekipman Adeti, Adres, Belgenin Düzenlenme Tarihi, İşe Giriş Tarihi, Kaynak Türü, Kaynak Modeli, Kaynak Seri No, Kaynak Teslim Edilme Tarihi, Konum Koordinat Bilgisi ve Hareket Zamanı

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Ana Adı, Kayıtlı Olunan İl, Kayıtlı Olunan İlçe, Diploma No, Öğrenim Düzeyi, Öğrenim Görülen Bölüm, Öğrenim Görülen Kurumun Adı, Öğrenimin Bitiş Tarihi, Öğrenim Görülen Fakülte, Personelin Vesikalık Resmi, Askerlik Statüsü, Askere Sevk Tarihi, Askerlikten Terhis Tarihi ve Askerden Terhis Edildiği Birlik

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, t.C. Kimlik no, imza, doğum tarihi, baba adı, doğum yeri, ana adı, cinsiyet, uyruk, fotoğraf, veren makam, cüzdanın kayıt nosu, evlenme tarihi, kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, kurum sicil no, araç plaka no, ekipman tipi, ekipman adeti, servise bineceği konum, adres, adres il, adres ilçe, evrak tarihi, evrak no, belgenin düzenlenme tarihi, ıban, banka hesap no, kredi kart numarası, kredi kartı son kullanım tarihi, adres, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, telefon numarası (sabit), kaza saati, kaza tarihi, aracın ilk darbe aldığı yer işareti, çarpışma yerinin ve anının taslak çizimi, hız durumu (km/s), kaza yeri (il, ilçe, semt, mahalle, cadde, sokak), kazaya katılan sürücü görüşü, trafik kuralı ihlal bilgisi, kazanın oluş şekli, konum koordinat bilgisi, aracın hasar derecesi/yanma durumu, aracın kaza sonrası konumu, araç içi yolcunun bulunduğu yer, araç içi yolcunun güvenlik önlemleri bilgisi, araç yüklü ise yükü ve cinsi, fenni muayene bitiş tarihi, gün- hava durumu, ışıklı / sesli işaret, ihlal edilen ktk veya kty maddesi, ilkyardım durumu, işleten firma, kaplama cinsi, kaza öncesi araç hareketi, kaza sıra no, kaza yerindeki azami hız limiti, kazaya karışan araç sayısı, koruyucu tertibatlar, şerit sayısı - genişliği, tutanağı düzenleyen birim, yaya giyisi özelliği, yaya kaza öncesi hareketi, yerleşim yeri bilgisi, yol güvenlik ekipmanları ile çevre levhaları, yol no - kontrol kesim no, yol platform genişliği, yol sorunu, yolun geometrik özellikleri ve güzergah bilgisi, yolun sınıfı, yolun tipi, yolun yüzeyi, araç plaka no, marka ve model, aracın cinsi, kullanım şekli, ülke, aracın kullanım amacı, aracın yakıt tipi, yeşil kart no, aracın teslim edilme zamanı, işe giriş tarihi, kullanıcı adı, yerel ıp adresi, kayıt zamanı, işlem türü, dosya adresi, belge numarası, veriliş tarihi, sürücü belgesi sınıf bilgileri, sürücü belgesi var, sürücü belgesi sınıfı geçerlilik tarihi, sürücü belgesi sınıfı veriliş tarihi, taşıt türüne özel kısıtlar, poliçe başlangıç-bitiş tarihi, poliçe no, sigorta şirketinin unvanı, tramer belge no, ziyaret edilme zamanı, konum koordinat bilgisi, hareket zamanı, yurtdışı harç pulu alma ve güvenlik kamerası kaydı

KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Kan Grubu, Uygulanan Tedavi ve Sağlık Raporu Başlangıç Tarihi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla

Engelli, Hükümlü, Yaranın Türü, Yaranın Vücuttaki Yeri, Yaralanmaya Neden Olan Araç/Gereç, Kaza Sonucu İş Göremezliği, Kaza Sonucu İş Göremezlik Durumu ve Tıbbi Müdahale Yapıldı

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Engelli, hükümlü, yaranın türü, yaranın vücuttaki yeri, yaralanmaya neden olan araç/gereç, kaza sonucu iş göremezliği, kaza sonucu iş göremezlik durumu, tıbbi müdahale yapıldı, kan grubu, muayene sonucu ve kanaat, sağlık raporu tarihi, uygulanan tedavi, sağlık raporu başlangıç tarihi, konjenital / kronik hastalık, geçirilen iş kazaları, sağlık testi/tetkikinin adı, sağlık testi/tetkikinin yapıldığı tarih ve teşhis konulan hastalıklar

Md.6/3 2. cümleye istinaden sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nda Kişisel Sağlık Dosyalarının Saklanması'na (Madde 7/1) istinaden sır saklama yükümlülüğü altında kişiler tarafından

Muayene Sonucu ve Kanaat, Sağlık Raporu Tarihi, Konjenital / Kronik Hastalık, Geçirilen İş Kazaları, Sağlık Testi/Tetkikinin Adı, Sağlık Testi/Tetkikinin Yapıldığı Tarih ve Teşhis Konulan Hastalıklar

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'nda İşe Giriş Ve Periyodik Muayene Zorunluluğu'na (Madde 15/1-b1) istinaden sır saklama yükümlülüğü altında kişiler tarafından

Kan grubu, muayene sonucu ve kanaat, sağlık raporu tarihi, konjenital / kronik hastalık, alkol alma, bağışıklama, fiziki muayene sonucu, geçirilen iş kazaları, maluliyet ve oranı, meslek hastalığı şüphesi ile tetkik veya muayene, mevcut tedavi, olunan ameliyatlar, sağlık testi/tetkikinin adı, sağlık testi/tetkikinin yapıldığı tarih, sigara içme, soy sağlık geçmişi, teşhis konulan hastalıklar, yaşanılan yakınmalar ve vücut kitle indeksi

Md. 6/2'de düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Dosya esas no, adli sicil kaydındaki suç tarihi, adli sicil kaydındaki uygulanan ceza maddeleri, adli sicil kaydının varlığı, adli sicil kayıt numarası, adli sicile kayıt yılı, dava dosyası karar no, hükmün kesinleşme tarihi, hüküm tarihi, mahkumiyet kararını veren mahkeme, verilen hapis cezası süresi ve verilen para cezası tutarı

kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Bireysel Emeklilik Sigortası alanında faaliyet gösteren kurumlara Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Mavi Kart No, Kurum E-Postası, İşveren Sicil Numarası, SGK İşyeri Sicil Numarası, Dönem, IBAN, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit), Ücret Ödeme Günü, BES Çalışanın Durumu, Fon Tercihi, BES Tutarı, Fon Tercihi Yetki Devri ve Vergiye Tabi Olduğu Ülke;

Bankacılık alanında faaliyet gösteren kurumlara Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Ücret, İhbar Tazminatı Net (Brüt), İkramiye Tutarı, İzin (Brüt), Kıdem Tazminatı (NET) (Brüt), Ücret Tipi, IBAN, Banka Hesap No, Banka Adı ve Banka Şubesi Adı;

İcra Daireleri'ne Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Dosya Esas No, Borç Tutarı ve Evrak Tarihi;

Lojistik Şirketleri'ne Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, İmza, Evrak Tarihi ve Evrak No;

Noter'e Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi amacıyla, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Evrak Tarihi ve Evrak No;

Sosyal Güvenlik Kurumu'na Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Doğum Tarihi, Baba Adı, Doğum Yeri, Ana Adı, Cinsiyet, Uyruk, Medeni Hal, Kayıtlı Olunan İl, Kayıtlı Olunan İlçe, Kayıtlı Olunan Mahalle Köy, Kayıtlı Olunan Cilt No, Kayıtlı Olunan Aile Sıra No, Kayıtlı Olunan Sıra No, Kızlık Soyadı, Kurumdaki Görevi, Adres, Adres İl, Adres İlçe, Adres Apartman Adı, Adres Kapı No, Adres Mahalle / Semt, Evrak Tarihi, Evrak No, Evrak Tarihi, İşten Ayrılma Tarihi, Sicil No, Meslek Kodu, Gün Sayısı, Eksik Gün Nedeni (Kodu), Eksik Gün Sayısı, Ayrılış Nedeni (Kodu), SSK Sicil No, Bağkur Sicil No, Emekli Sandığı Sicil No, Geçici 20. Md. Sicil No, Meslek Adı, Belge Türü, İlk İşe Giriş Tarihi, Son İşe Giriş Tarihi, Ücretli İzin Gün Sayısı, Prim Ödeme Durumu, İstihdam Durumu, Sigortalılık Türü / Kodu, 30 Günden Az Çalışma, Yaşlılık Aylığı Alıyorsa Sigorta Kolu, Mesleki Eğitim Almış mı, Dönem (Ay / Yıl), İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Almış mı, Engelli, Kaza Günü İşbaşı Saati, Hükümlü, Sigortalı Kazadan Sonra Ne Yaptı, 2821 sayılık Kanun Görev Kodu, Hak Edilen Ücret, İşi Bırakma Tarihi ve Saati, Diğer Prime Esas Kazanç, Kaza Anında Yürütmekte Olduğu Genel Faaliyet, Kaza Anında Yürütmekte Olduğu Özel Faaliyet, Özel Faaliyet Sırasında Kullandığı Araç/Gereç, Yaralanmaya Neden Olan Olay, Yaranın Türü, Yaranın Vücuttaki Yeri, Yaralanmaya Neden Olan Araç/Gereç, Kaza Sonucu İş Göremezliği, Kaza Sonucu İş Göremezlik Durumu, Kazadan Dolayı İşgünü Kaybı, Kazanın Gerçekleştiği Yer, Kazanın Gerçekleştiği Ortam, Çalışılan Ortam , Çalışılan Çevre, Tıbbi Müdahale Yapıldı, Tıbbi Müdahale Yapılan Yer, Tıbbi Müdahale Yapılan İl, Tıbbi Müdahale Yapılan İlçe, Tıbbi Müdahale Yapılma Tarih ve Saati, Bildirim Tarihi ve Saati, Adres, Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Faks Numarası, İşe Giriş Tarihi ve Mesleği;

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı'na Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Ücret, İkramiye (Brüt), Meslek Kodu, Gün Sayısı, Eksik Gün Nedeni (Kodu), Eksik Gün Sayısı, Ayrılış Nedeni (Kodu), İstirahat Günlerinde Çalışmamıştır, İşe Giriş Tarihi ve İşten Ayrılma Tarihi;

Ticaret / Sanayi Odası'na Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Çalıştığı Kurumun Adı, Adres, Adres İl ve Adres İlçe; kişisel verileriniz aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler  kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu BEYAZEVLER MAH.B.ANGIN BULV. NO:132/A ÇUKUROVA ADANA adresine yazılı olarak;

groseri@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak  kvkk@groseri.com.tr  adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.

GROSERİ

Kişisel Verilerin Korunması

"Çalışan" Açık Rıza Metni ve Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre sizinle ilgili bazı kişisel verilerin, veri sorumlusu olan  GROSERİ tarafından işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir.

Açık Rızanıza İstinaden İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Kan Grubu, Uygulanan Tedavi ve Sağlık Raporu Başlangıç Tarihi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla

Engelli, Hükümlü, Yaranın Türü, Yaranın Vücuttaki Yeri, Yaralanmaya Neden Olan Araç/Gereç, Kaza Sonucu İş Göremezliği, Kaza Sonucu İş Göremezlik Durumu ve Tıbbi Müdahale Yapıldı

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Engelli, hükümlü, yaranın türü, yaranın vücuttaki yeri, yaralanmaya neden olan araç/gereç, kaza sonucu iş göremezliği, kaza sonucu iş göremezlik durumu, tıbbi müdahale yapıldı, kan grubu, muayene sonucu ve kanaat, sağlık raporu tarihi, uygulanan tedavi, sağlık raporu başlangıç tarihi, konjenital / kronik hastalık, geçirilen iş kazaları, sağlık testi/tetkikinin adı, sağlık testi/tetkikinin yapıldığı tarih ve teşhis konulan hastalıklar

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Dosya esas no, adli sicil kaydındaki suç tarihi, adli sicil kaydındaki uygulanan ceza maddeleri, adli sicil kaydının varlığı, adli sicil kayıt numarası, adli sicile kayıt yılı, dava dosyası karar no, hükmün kesinleşme tarihi, hüküm tarihi, mahkumiyet kararını veren mahkeme, verilen hapis cezası süresi ve verilen para cezası tutarı

Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ve beyan ediyorum.Aydınlatma Metnini Okudum ve Kabul Ediyorum.